Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Formació i difusió » Formació ambiental

Taller de disseny de mesures correctores d’impacte ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat

Client: Departament de Territori i Sostenibilitat

Data: 2014
Àmbit: Catalunya

1

Establir les condicions i les qualitats mínimes que s’han de complir en el desenvolupament dels treballs corresponents al servei de manteniment de zones verdes de la ciutat de Barcelona. Engloba els treballs de jardineria, l’aplicació de tractaments fitosanitaris preventius, el manteniment d’instal·lacions de regs i el manteniment i conservació d’equipaments (mobiliari urbà, àrees jocs infantils, àrees d’esbarjo per a gossos i paviments tous).
2

Establir les condicions tècniques i econòmiques dels treballs
3

Establir els mitjans materials, mecànics i humans requerits
4

Establir les condicions de gestió del servei i els mecanismes de control de qualitat
5

Establir la documentació tècnica a aportar pels licitadors així com les millores a aportar
6

Establir un banc de preus de les diferents tipologies de treballs de manteniment així com unes freqüències mínimes dels treballs
Skip to content