Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Estudis i planificació del medi natural » Estudis d’impacte i integració paisatgística

Estudi d’impacte i integració paisatgística. Pla especial urbanístic de desenvolupament PEUD-1 Castell de Santa Florentina.

Client: Eaux Arquitectes

Data: 2019
Àmbit: Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable del Castell de Santa Florentina (Canet de Mar)

1

Descriure el planejament urbanístic municipal vigent i el planejament territorial al què està sotmès l’àmbit, així com els canvis previstos pel nou planejament
2

Caracteritzar el paisatge a escala territorial i local de l’àmbit d’actuació
3

Identificar i caracteritzar l’impacte sobre el paisatge que suposa la implantació del Pla especial (nous usos previstos, vials accés, eliminació d’elements obsolets,etc.)
4

Valorar l’encaix i integració dels components del Pla especial sobre el territori i proposar estratègies, criteris i mesures d’integració paisatgística
Skip to content