Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Estudis i planificació del medi natural » Avaluació ambiental de plans i programes

Estudi d’Impacte Ambiental. Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Variant d’Arenys d’Empordà i nou pont sobre el riu Fluvià.

Client: Diputació de Girona

Data: 2018
Àmbit: Arenys d’Empordà

1

Definir els antecedents i la tramitació prevista del projecte.
2

Definir la necessitat d’execució del projecte a avaluar i les característiques del mateix, així com les possibles alternatives de traçat.
3

Definir els aspectes ambientals més rellevants que es poden veure afectats.
4

Avaluació de l’impacte del projecte sobre els diferents vectors ambientals i justificació de l’alternativa seleccionada.
5

Determinar les mesures preventives i correctores necessàries, definint els plànols i pressupost corresponents per a la seva implementació.
Skip to content