Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Estudis i planificació del medi natural » Assessorament i altres estudis ambientals

Serveis per a l’inventari, diagnosi i proposta prioritzada d’actuacions adreçades al manteniment integral del riu Llobregat entre Martorell i la desembocadura a mar (UTE)

Client: Agència Catalana de l’Aigua

Data: 2023
Àmbit: 30 Km

1

Caracteritzar les espècies exòtiques invasores amb mal comportament hidràulic presents al riu a fi de determinar els espais on caldrà dur a terme actuacions de prevenció, erradicació i control de les espècies identificades.
2

Caracteritzar les actuacions sobre la vegetació de ribera i sobre els elements vegetals acumulats a l’espai fluvial que disminueixen la capacitat hidràulica de la llera del Llobregat per motius naturals.
3

Priorització i planificació dels àmbits on caldrà actuar.
4

Valorar hidràulicament el grau de consecució de la millora de la capacitat de desguàs de la llera, derivada de les actuacions proposades.
Skip to content