Skip to main content
Nosaltres » Serveis » Estudis i planificació del medi natural

Estudis i planificació del medi natural

Tipologia d’estudis i exemples

Avaluació ambiental de plans, programes i projectes

Estudi d’Impacte Ambiental. Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Variant d’Arenys d’Empordà i nou pont sobre el riu Fluvià. Diputació de Girona. Novembre 2019.

+ info

Document ambiental estratègic. Modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per ampliació del sistema d’equipaments comunitari i del de parcs, places i jardins al sector adjacent a la nova escola. Ajuntament de Maçanet de la Selva. Juliol 2018

Planificació, ordenació i gestió del medi natural

Assistència tècnica per a la definició de criteris ambientals en els projectes de plantes fotovoltaiques. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Setembre 2022.

+ info

Homogeneïtzació de la informació i millora de la caracterització de les Riberes i dels hàbitats fluvials de les reserves naturals fluvials al districte de Conca fluvial de Catalunya. Clau:CNT1700361. Agència Catalana de l’Aigua. Desembre 2018.

Pla especial de l’àrea de ribera de la Tordera al terme municipal de Sant Celoni. Ajuntament de St. Celoni. Gener 2008

Estudis d’impacte i integració paisatgística

Estudi d’impacte i integració paisatgística. Pla especial urbanístic de desenvolupament PEUD-1 Castell de Santa Florentina. Eaux Arquitectes. Novembre 2019

+ info

Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla especial Urbanístic autònom a la planta potabilitzadora del tractament d’aigua potable “ETAP LLORET-TOSSA” Consorci de la Costa Brava.Juliol 2018.

Seguiment de flora i fauna. Connectivitat ecològica

Seguiment ecosistèmic de les zones III i IV de l’antic dipòsit controlat de la Vall de Joan. Area Metropolitana de Barcelona. Novembre 2022 – en curs

Redacció de les propostes de permeabilització ecològica de la carretera C-31B, i TV-3148 a l’entorn del nou Sòl No urbanitzable del sector 1-CTI de la modificació del PDU de reordenació del CRT de Vila-seca i Salou. INCASOL. Febrer 2022

Seguiment de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) en les obres d’emergència del tram de posada a zero de la carretera C-15. PK 35+200. Tram: La Granada- Vilanova del Camí. Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya. Febrer – Juny 2011

+ info

Assessorament i altres estudis ambientals

Serveis per a l’inventari, diagnosi i proposta prioritzada d’actuacions adreçades al manteniment integral del riu Llobregat entre Martorell i la desembocadura a mar. ACA. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Maig 2023

+ info

Diagnosi de l’estat actual del Tractament Terciari Tou de les aigües residuals tractades a l’EDAR de Tordera. Infraestructures.cat. Clau: AT-UPA-15001. Maig 2016.

Elaborem estudis relacionats amb l’avaluació ambiental de plans, programes i projectes (estudis d’impacte ambiental, documents ambientals, documents ambientals estratègics, etc.), plans de gestió i ordenació del medi natural (plans especials, plans de gestió, plans directors, plans d’actuacions), estudis d’impacte i integració paisatgística, estudis de connectivitat ecològica o de permeabilització d’infraestructures, seguiments de flora i fauna o altres estudis ambientals d’assessorament a l’administració publica o al sector privat en l’àmbit del medi natural.

Skip to content